{"1":{"Imsaak":"04:51","Fajr":"04:59","Sunrise":"06:03","Dhuhr":"12:06","Asr":"15:29","Sunset":"18:10","Maghrib":"18:23","Isha":"19:09"},"2":{"Imsaak":"04:51","Fajr":"04:59","Sunrise":"06:03","Dhuhr":"12:06","Asr":"15:29","Sunset":"18:10","Maghrib":"18:23","Isha":"19:09"},"3":{"Imsaak":"04:51","Fajr":"04:59","Sunrise":"06:03","Dhuhr":"12:06","Asr":"15:29","Sunset":"18:10","Maghrib":"18:23","Isha":"19:09"},"4":{"Imsaak":"04:51","Fajr":"04:59","Sunrise":"06:03","Dhuhr":"12:06","Asr":"15:28","Sunset":"18:10","Maghrib":"18:23","Isha":"19:09"},"5":{"Imsaak":"04:51","Fajr":"04:59","Sunrise":"06:03","Dhuhr":"12:06","Asr":"15:28","Sunset":"18:09","Maghrib":"18:23","Isha":"19:09"},"6":{"Imsaak":"04:51","Fajr":"04:59","Sunrise":"06:02","Dhuhr":"12:06","Asr":"15:28","Sunset":"18:09","Maghrib":"18:23","Isha":"19:08"},"7":{"Imsaak":"04:51","Fajr":"04:59","Sunrise":"06:02","Dhuhr":"12:06","Asr":"15:27","Sunset":"18:09","Maghrib":"18:22","Isha":"19:08"},"8":{"Imsaak":"04:51","Fajr":"04:59","Sunrise":"06:02","Dhuhr":"12:06","Asr":"15:27","Sunset":"18:09","Maghrib":"18:22","Isha":"19:08"},"9":{"Imsaak":"04:51","Fajr":"04:59","Sunrise":"06:02","Dhuhr":"12:05","Asr":"15:27","Sunset":"18:09","Maghrib":"18:22","Isha":"19:08"},"10":{"Imsaak":"04:51","Fajr":"04:59","Sunrise":"06:02","Dhuhr":"12:05","Asr":"15:26","Sunset":"18:09","Maghrib":"18:22","Isha":"19:08"},"11":{"Imsaak":"04:51","Fajr":"04:59","Sunrise":"06:02","Dhuhr":"12:05","Asr":"15:26","Sunset":"18:09","Maghrib":"18:22","Isha":"19:07"},"12":{"Imsaak":"04:50","Fajr":"04:59","Sunrise":"06:02","Dhuhr":"12:05","Asr":"15:25","Sunset":"18:08","Maghrib":"18:22","Isha":"19:07"},"13":{"Imsaak":"04:50","Fajr":"04:59","Sunrise":"06:01","Dhuhr":"12:05","Asr":"15:25","Sunset":"18:08","Maghrib":"18:21","Isha":"19:07"},"14":{"Imsaak":"04:50","Fajr":"04:59","Sunrise":"06:01","Dhuhr":"12:05","Asr":"15:24","Sunset":"18:08","Maghrib":"18:21","Isha":"19:07"},"15":{"Imsaak":"04:50","Fajr":"04:58","Sunrise":"06:01","Dhuhr":"12:04","Asr":"15:24","Sunset":"18:08","Maghrib":"18:21","Isha":"19:06"},"16":{"Imsaak":"04:50","Fajr":"04:58","Sunrise":"06:01","Dhuhr":"12:04","Asr":"15:23","Sunset":"18:08","Maghrib":"18:21","Isha":"19:06"},"17":{"Imsaak":"04:50","Fajr":"04:58","Sunrise":"06:01","Dhuhr":"12:04","Asr":"15:23","Sunset":"18:07","Maghrib":"18:20","Isha":"19:06"},"18":{"Imsaak":"04:50","Fajr":"04:58","Sunrise":"06:00","Dhuhr":"12:04","Asr":"15:22","Sunset":"18:07","Maghrib":"18:20","Isha":"19:05"},"19":{"Imsaak":"04:50","Fajr":"04:58","Sunrise":"06:00","Dhuhr":"12:04","Asr":"15:22","Sunset":"18:07","Maghrib":"18:20","Isha":"19:05"},"20":{"Imsaak":"04:50","Fajr":"04:58","Sunrise":"06:00","Dhuhr":"12:03","Asr":"15:21","Sunset":"18:07","Maghrib":"18:20","Isha":"19:05"},"21":{"Imsaak":"04:49","Fajr":"04:58","Sunrise":"06:00","Dhuhr":"12:03","Asr":"15:21","Sunset":"18:06","Maghrib":"18:19","Isha":"19:04"},"22":{"Imsaak":"04:49","Fajr":"04:58","Sunrise":"05:59","Dhuhr":"12:03","Asr":"15:20","Sunset":"18:06","Maghrib":"18:19","Isha":"19:04"},"23":{"Imsaak":"04:49","Fajr":"04:57","Sunrise":"05:59","Dhuhr":"12:03","Asr":"15:19","Sunset":"18:06","Maghrib":"18:19","Isha":"19:04"},"24":{"Imsaak":"04:49","Fajr":"04:57","Sunrise":"05:59","Dhuhr":"12:02","Asr":"15:19","Sunset":"18:06","Maghrib":"18:19","Isha":"19:03"},"25":{"Imsaak":"04:49","Fajr":"04:57","Sunrise":"05:59","Dhuhr":"12:02","Asr":"15:18","Sunset":"18:05","Maghrib":"18:18","Isha":"19:03"},"26":{"Imsaak":"04:49","Fajr":"04:57","Sunrise":"05:58","Dhuhr":"12:02","Asr":"15:18","Sunset":"18:05","Maghrib":"18:18","Isha":"19:03"},"27":{"Imsaak":"04:48","Fajr":"04:57","Sunrise":"05:58","Dhuhr":"12:01","Asr":"15:17","Sunset":"18:05","Maghrib":"18:18","Isha":"19:02"},"28":{"Imsaak":"04:48","Fajr":"04:56","Sunrise":"05:58","Dhuhr":"12:01","Asr":"15:16","Sunset":"18:04","Maghrib":"18:17","Isha":"19:02"},"29":{"Imsaak":"04:48","Fajr":"04:56","Sunrise":"05:58","Dhuhr":"12:01","Asr":"15:15","Sunset":"18:04","Maghrib":"18:17","Isha":"19:02"},"30":{"Imsaak":"04:48","Fajr":"04:56","Sunrise":"05:57","Dhuhr":"12:01","Asr":"15:15","Sunset":"18:04","Maghrib":"18:17","Isha":"19:01"},"31":{"Imsaak":"04:48","Fajr":"04:56","Sunrise":"05:57","Dhuhr":"12:00","Asr":"15:14","Sunset":"18:04","Maghrib":"18:16","Isha":"19:01"}}