{"1":{"Imsaak":"04:42","Fajr":"04:51","Sunrise":"05:54","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:18","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:14","Isha":"18:59"},"2":{"Imsaak":"04:42","Fajr":"04:51","Sunrise":"05:54","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:18","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:14","Isha":"18:59"},"3":{"Imsaak":"04:42","Fajr":"04:50","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:18","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:13","Isha":"18:59"},"4":{"Imsaak":"04:42","Fajr":"04:50","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:18","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:13","Isha":"18:59"},"5":{"Imsaak":"04:42","Fajr":"04:50","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:18","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:13","Isha":"18:59"},"6":{"Imsaak":"04:41","Fajr":"04:50","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:18","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:13","Isha":"18:59"},"7":{"Imsaak":"04:41","Fajr":"04:50","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:19","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:13","Isha":"18:59"},"8":{"Imsaak":"04:41","Fajr":"04:49","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:56","Asr":"15:19","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:13","Isha":"18:59"},"9":{"Imsaak":"04:41","Fajr":"04:49","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:56","Asr":"15:19","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:13","Isha":"18:59"},"10":{"Imsaak":"04:41","Fajr":"04:49","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:56","Asr":"15:19","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:13","Isha":"18:59"},"11":{"Imsaak":"04:41","Fajr":"04:49","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:56","Asr":"15:19","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:13","Isha":"19:00"},"12":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:49","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:56","Asr":"15:19","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:13","Isha":"19:00"},"13":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:49","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:56","Asr":"15:19","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:13","Isha":"19:00"},"14":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:49","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:56","Asr":"15:20","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:13","Isha":"19:00"},"15":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:49","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:56","Asr":"15:20","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:13","Isha":"19:00"},"16":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:49","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:56","Asr":"15:20","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:13","Isha":"19:00"},"17":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:48","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:56","Asr":"15:20","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:13","Isha":"19:00"},"18":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:48","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:56","Asr":"15:20","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:13","Isha":"19:00"},"19":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:48","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:56","Asr":"15:20","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:14","Isha":"19:00"},"20":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:48","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:21","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:14","Isha":"19:01"},"21":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:48","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:21","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:14","Isha":"19:01"},"22":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:48","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:21","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:14","Isha":"19:01"},"23":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:48","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:21","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:14","Isha":"19:01"},"24":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:48","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:21","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:14","Isha":"19:01"},"25":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:48","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:22","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:14","Isha":"19:01"},"26":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:48","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:22","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:14","Isha":"19:02"},"27":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:48","Sunrise":"05:54","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:22","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:14","Isha":"19:02"},"28":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:48","Sunrise":"05:54","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:22","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:15","Isha":"19:02"},"29":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:48","Sunrise":"05:54","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:22","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:15","Isha":"19:02"},"30":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:48","Sunrise":"05:54","Dhuhr":"11:58","Asr":"15:23","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:15","Isha":"19:02"},"31":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:49","Sunrise":"05:54","Dhuhr":"11:58","Asr":"15:23","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:15","Isha":"19:03"}}