{"1":{"Imsaak":"04:52","Fajr":"05:00","Sunrise":"06:01","Dhuhr":"12:04","Asr":"15:12","Sunset":"18:07","Maghrib":"18:20","Isha":"19:04"},"2":{"Imsaak":"04:51","Fajr":"04:59","Sunrise":"06:00","Dhuhr":"12:04","Asr":"15:12","Sunset":"18:07","Maghrib":"18:20","Isha":"19:04"},"3":{"Imsaak":"04:51","Fajr":"04:59","Sunrise":"06:00","Dhuhr":"12:03","Asr":"15:13","Sunset":"18:06","Maghrib":"18:19","Isha":"19:03"},"4":{"Imsaak":"04:51","Fajr":"04:59","Sunrise":"06:00","Dhuhr":"12:03","Asr":"15:13","Sunset":"18:06","Maghrib":"18:19","Isha":"19:03"},"5":{"Imsaak":"04:50","Fajr":"04:58","Sunrise":"05:59","Dhuhr":"12:03","Asr":"15:13","Sunset":"18:06","Maghrib":"18:19","Isha":"19:03"},"6":{"Imsaak":"04:50","Fajr":"04:58","Sunrise":"05:59","Dhuhr":"12:02","Asr":"15:14","Sunset":"18:06","Maghrib":"18:18","Isha":"19:03"},"7":{"Imsaak":"04:50","Fajr":"04:58","Sunrise":"05:59","Dhuhr":"12:02","Asr":"15:14","Sunset":"18:05","Maghrib":"18:18","Isha":"19:02"},"8":{"Imsaak":"04:49","Fajr":"04:57","Sunrise":"05:59","Dhuhr":"12:02","Asr":"15:14","Sunset":"18:05","Maghrib":"18:18","Isha":"19:02"},"9":{"Imsaak":"04:49","Fajr":"04:57","Sunrise":"05:58","Dhuhr":"12:02","Asr":"15:14","Sunset":"18:05","Maghrib":"18:18","Isha":"19:02"},"10":{"Imsaak":"04:49","Fajr":"04:57","Sunrise":"05:58","Dhuhr":"12:01","Asr":"15:14","Sunset":"18:05","Maghrib":"18:17","Isha":"19:02"},"11":{"Imsaak":"04:48","Fajr":"04:56","Sunrise":"05:58","Dhuhr":"12:01","Asr":"15:15","Sunset":"18:04","Maghrib":"18:17","Isha":"19:02"},"12":{"Imsaak":"04:48","Fajr":"04:56","Sunrise":"05:57","Dhuhr":"12:01","Asr":"15:15","Sunset":"18:04","Maghrib":"18:17","Isha":"19:01"},"13":{"Imsaak":"04:48","Fajr":"04:56","Sunrise":"05:57","Dhuhr":"12:00","Asr":"15:15","Sunset":"18:04","Maghrib":"18:17","Isha":"19:01"},"14":{"Imsaak":"04:47","Fajr":"04:55","Sunrise":"05:57","Dhuhr":"12:00","Asr":"15:15","Sunset":"18:04","Maghrib":"18:16","Isha":"19:01"},"15":{"Imsaak":"04:47","Fajr":"04:55","Sunrise":"05:57","Dhuhr":"12:00","Asr":"15:15","Sunset":"18:03","Maghrib":"18:16","Isha":"19:01"},"16":{"Imsaak":"04:47","Fajr":"04:55","Sunrise":"05:56","Dhuhr":"12:00","Asr":"15:16","Sunset":"18:03","Maghrib":"18:16","Isha":"19:01"},"17":{"Imsaak":"04:46","Fajr":"04:54","Sunrise":"05:56","Dhuhr":"12:00","Asr":"15:16","Sunset":"18:03","Maghrib":"18:16","Isha":"19:01"},"18":{"Imsaak":"04:46","Fajr":"04:54","Sunrise":"05:56","Dhuhr":"11:59","Asr":"15:16","Sunset":"18:03","Maghrib":"18:16","Isha":"19:00"},"19":{"Imsaak":"04:46","Fajr":"04:54","Sunrise":"05:56","Dhuhr":"11:59","Asr":"15:16","Sunset":"18:02","Maghrib":"18:15","Isha":"19:00"},"20":{"Imsaak":"04:45","Fajr":"04:54","Sunrise":"05:56","Dhuhr":"11:59","Asr":"15:16","Sunset":"18:02","Maghrib":"18:15","Isha":"19:00"},"21":{"Imsaak":"04:45","Fajr":"04:53","Sunrise":"05:55","Dhuhr":"11:59","Asr":"15:16","Sunset":"18:02","Maghrib":"18:15","Isha":"19:00"},"22":{"Imsaak":"04:45","Fajr":"04:53","Sunrise":"05:55","Dhuhr":"11:58","Asr":"15:17","Sunset":"18:02","Maghrib":"18:15","Isha":"19:00"},"23":{"Imsaak":"04:45","Fajr":"04:53","Sunrise":"05:55","Dhuhr":"11:58","Asr":"15:17","Sunset":"18:02","Maghrib":"18:15","Isha":"19:00"},"24":{"Imsaak":"04:44","Fajr":"04:52","Sunrise":"05:55","Dhuhr":"11:58","Asr":"15:17","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:14","Isha":"19:00"},"25":{"Imsaak":"04:44","Fajr":"04:52","Sunrise":"05:55","Dhuhr":"11:58","Asr":"15:17","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:14","Isha":"19:00"},"26":{"Imsaak":"04:44","Fajr":"04:52","Sunrise":"05:54","Dhuhr":"11:58","Asr":"15:17","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:14","Isha":"19:00"},"27":{"Imsaak":"04:43","Fajr":"04:52","Sunrise":"05:54","Dhuhr":"11:58","Asr":"15:17","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:14","Isha":"18:59"},"28":{"Imsaak":"04:43","Fajr":"04:51","Sunrise":"05:54","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:17","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:14","Isha":"18:59"},"29":{"Imsaak":"04:43","Fajr":"04:51","Sunrise":"05:54","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:18","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:14","Isha":"18:59"},"30":{"Imsaak":"04:43","Fajr":"04:51","Sunrise":"05:54","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:18","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:14","Isha":"18:59"}}