{"1":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:09","Dhuhr":"12:12","Asr":"15:25","Sunset":"18:16","Maghrib":"18:28","Isha":"19:13"},"2":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:09","Dhuhr":"12:12","Asr":"15:24","Sunset":"18:15","Maghrib":"18:28","Isha":"19:12"},"3":{"Imsaak":"04:59","Fajr":"05:07","Sunrise":"06:09","Dhuhr":"12:12","Asr":"15:23","Sunset":"18:15","Maghrib":"18:28","Isha":"19:12"},"4":{"Imsaak":"04:59","Fajr":"05:07","Sunrise":"06:08","Dhuhr":"12:12","Asr":"15:22","Sunset":"18:15","Maghrib":"18:28","Isha":"19:12"},"5":{"Imsaak":"04:59","Fajr":"05:07","Sunrise":"06:08","Dhuhr":"12:11","Asr":"15:22","Sunset":"18:15","Maghrib":"18:27","Isha":"19:12"},"6":{"Imsaak":"04:59","Fajr":"05:07","Sunrise":"06:08","Dhuhr":"12:11","Asr":"15:21","Sunset":"18:14","Maghrib":"18:27","Isha":"19:11"},"7":{"Imsaak":"04:59","Fajr":"05:07","Sunrise":"06:08","Dhuhr":"12:11","Asr":"15:20","Sunset":"18:14","Maghrib":"18:27","Isha":"19:11"},"8":{"Imsaak":"04:59","Fajr":"05:07","Sunrise":"06:07","Dhuhr":"12:11","Asr":"15:19","Sunset":"18:14","Maghrib":"18:27","Isha":"19:11"},"9":{"Imsaak":"04:58","Fajr":"05:06","Sunrise":"06:07","Dhuhr":"12:10","Asr":"15:18","Sunset":"18:14","Maghrib":"18:26","Isha":"19:11"},"10":{"Imsaak":"04:58","Fajr":"05:06","Sunrise":"06:07","Dhuhr":"12:10","Asr":"15:17","Sunset":"18:13","Maghrib":"18:26","Isha":"19:10"},"11":{"Imsaak":"04:58","Fajr":"05:06","Sunrise":"06:07","Dhuhr":"12:10","Asr":"15:16","Sunset":"18:13","Maghrib":"18:26","Isha":"19:10"},"12":{"Imsaak":"04:58","Fajr":"05:06","Sunrise":"06:06","Dhuhr":"12:10","Asr":"15:15","Sunset":"18:13","Maghrib":"18:26","Isha":"19:10"},"13":{"Imsaak":"04:57","Fajr":"05:05","Sunrise":"06:06","Dhuhr":"12:09","Asr":"15:14","Sunset":"18:13","Maghrib":"18:25","Isha":"19:09"},"14":{"Imsaak":"04:57","Fajr":"05:05","Sunrise":"06:06","Dhuhr":"12:09","Asr":"15:14","Sunset":"18:12","Maghrib":"18:25","Isha":"19:09"},"15":{"Imsaak":"04:57","Fajr":"05:05","Sunrise":"06:06","Dhuhr":"12:09","Asr":"15:13","Sunset":"18:12","Maghrib":"18:25","Isha":"19:09"},"16":{"Imsaak":"04:57","Fajr":"05:05","Sunrise":"06:05","Dhuhr":"12:09","Asr":"15:12","Sunset":"18:12","Maghrib":"18:25","Isha":"19:09"},"17":{"Imsaak":"04:56","Fajr":"05:04","Sunrise":"06:05","Dhuhr":"12:08","Asr":"15:10","Sunset":"18:12","Maghrib":"18:24","Isha":"19:08"},"18":{"Imsaak":"04:56","Fajr":"05:04","Sunrise":"06:05","Dhuhr":"12:08","Asr":"15:09","Sunset":"18:11","Maghrib":"18:24","Isha":"19:08"},"19":{"Imsaak":"04:56","Fajr":"05:04","Sunrise":"06:04","Dhuhr":"12:08","Asr":"15:08","Sunset":"18:11","Maghrib":"18:24","Isha":"19:08"},"20":{"Imsaak":"04:56","Fajr":"05:04","Sunrise":"06:04","Dhuhr":"12:07","Asr":"15:07","Sunset":"18:11","Maghrib":"18:23","Isha":"19:07"},"21":{"Imsaak":"04:55","Fajr":"05:03","Sunrise":"06:04","Dhuhr":"12:07","Asr":"15:08","Sunset":"18:10","Maghrib":"18:23","Isha":"19:07"},"22":{"Imsaak":"04:55","Fajr":"05:03","Sunrise":"06:04","Dhuhr":"12:07","Asr":"15:08","Sunset":"18:10","Maghrib":"18:23","Isha":"19:07"},"23":{"Imsaak":"04:55","Fajr":"05:03","Sunrise":"06:03","Dhuhr":"12:07","Asr":"15:09","Sunset":"18:10","Maghrib":"18:22","Isha":"19:06"},"24":{"Imsaak":"04:54","Fajr":"05:02","Sunrise":"06:03","Dhuhr":"12:06","Asr":"15:09","Sunset":"18:09","Maghrib":"18:22","Isha":"19:06"},"25":{"Imsaak":"04:54","Fajr":"05:02","Sunrise":"06:03","Dhuhr":"12:06","Asr":"15:10","Sunset":"18:09","Maghrib":"18:22","Isha":"19:06"},"26":{"Imsaak":"04:54","Fajr":"05:02","Sunrise":"06:02","Dhuhr":"12:06","Asr":"15:10","Sunset":"18:09","Maghrib":"18:22","Isha":"19:06"},"27":{"Imsaak":"04:53","Fajr":"05:01","Sunrise":"06:02","Dhuhr":"12:05","Asr":"15:11","Sunset":"18:09","Maghrib":"18:21","Isha":"19:05"},"28":{"Imsaak":"04:53","Fajr":"05:01","Sunrise":"06:02","Dhuhr":"12:05","Asr":"15:11","Sunset":"18:08","Maghrib":"18:21","Isha":"19:05"},"29":{"Imsaak":"04:53","Fajr":"05:01","Sunrise":"06:01","Dhuhr":"12:05","Asr":"15:11","Sunset":"18:08","Maghrib":"18:21","Isha":"19:05"},"30":{"Imsaak":"04:52","Fajr":"05:00","Sunrise":"06:01","Dhuhr":"12:04","Asr":"15:12","Sunset":"18:08","Maghrib":"18:20","Isha":"19:04"},"31":{"Imsaak":"04:52","Fajr":"05:00","Sunrise":"06:01","Dhuhr":"12:04","Asr":"15:12","Sunset":"18:07","Maghrib":"18:20","Isha":"19:04"}}