{"1":{"Imsaak":"04:31","Fajr":"04:40","Sunrise":"05:45","Dhuhr":"11:49","Asr":"15:14","Sunset":"17:53","Maghrib":"18:06","Isha":"18:54"},"2":{"Imsaak":"04:32","Fajr":"04:40","Sunrise":"05:46","Dhuhr":"11:49","Asr":"15:15","Sunset":"17:53","Maghrib":"18:07","Isha":"18:54"},"3":{"Imsaak":"04:32","Fajr":"04:41","Sunrise":"05:46","Dhuhr":"11:50","Asr":"15:15","Sunset":"17:54","Maghrib":"18:07","Isha":"18:55"},"4":{"Imsaak":"04:32","Fajr":"04:41","Sunrise":"05:47","Dhuhr":"11:50","Asr":"15:15","Sunset":"17:54","Maghrib":"18:08","Isha":"18:55"},"5":{"Imsaak":"04:32","Fajr":"04:41","Sunrise":"05:47","Dhuhr":"11:51","Asr":"15:16","Sunset":"17:54","Maghrib":"18:08","Isha":"18:56"},"6":{"Imsaak":"04:33","Fajr":"04:42","Sunrise":"05:47","Dhuhr":"11:51","Asr":"15:16","Sunset":"17:55","Maghrib":"18:09","Isha":"18:56"},"7":{"Imsaak":"04:33","Fajr":"04:42","Sunrise":"05:48","Dhuhr":"11:52","Asr":"15:17","Sunset":"17:55","Maghrib":"18:09","Isha":"18:57"},"8":{"Imsaak":"04:34","Fajr":"04:42","Sunrise":"05:48","Dhuhr":"11:52","Asr":"15:17","Sunset":"17:56","Maghrib":"18:09","Isha":"18:57"},"9":{"Imsaak":"04:34","Fajr":"04:43","Sunrise":"05:49","Dhuhr":"11:52","Asr":"15:18","Sunset":"17:56","Maghrib":"18:10","Isha":"18:58"},"10":{"Imsaak":"04:34","Fajr":"04:43","Sunrise":"05:49","Dhuhr":"11:53","Asr":"15:18","Sunset":"17:57","Maghrib":"18:10","Isha":"18:58"},"11":{"Imsaak":"04:35","Fajr":"04:43","Sunrise":"05:50","Dhuhr":"11:53","Asr":"15:19","Sunset":"17:57","Maghrib":"18:11","Isha":"18:59"},"12":{"Imsaak":"04:35","Fajr":"04:44","Sunrise":"05:50","Dhuhr":"11:54","Asr":"15:19","Sunset":"17:58","Maghrib":"18:11","Isha":"18:59"},"13":{"Imsaak":"04:36","Fajr":"04:44","Sunrise":"05:51","Dhuhr":"11:54","Asr":"15:20","Sunset":"17:58","Maghrib":"18:12","Isha":"19:00"},"14":{"Imsaak":"04:36","Fajr":"04:45","Sunrise":"05:51","Dhuhr":"11:55","Asr":"15:20","Sunset":"17:58","Maghrib":"18:12","Isha":"19:00"},"15":{"Imsaak":"04:36","Fajr":"04:45","Sunrise":"05:51","Dhuhr":"11:55","Asr":"15:21","Sunset":"17:59","Maghrib":"18:13","Isha":"19:01"},"16":{"Imsaak":"04:37","Fajr":"04:46","Sunrise":"05:52","Dhuhr":"11:56","Asr":"15:21","Sunset":"17:59","Maghrib":"18:13","Isha":"19:01"},"17":{"Imsaak":"04:37","Fajr":"04:46","Sunrise":"05:52","Dhuhr":"11:56","Asr":"15:22","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:14","Isha":"19:02"},"18":{"Imsaak":"04:38","Fajr":"04:47","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:22","Sunset":"18:00","Maghrib":"18:14","Isha":"19:02"},"19":{"Imsaak":"04:38","Fajr":"04:47","Sunrise":"05:53","Dhuhr":"11:57","Asr":"15:23","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:15","Isha":"19:03"},"20":{"Imsaak":"04:39","Fajr":"04:48","Sunrise":"05:54","Dhuhr":"11:58","Asr":"15:23","Sunset":"18:01","Maghrib":"18:15","Isha":"19:03"},"21":{"Imsaak":"04:39","Fajr":"04:48","Sunrise":"05:54","Dhuhr":"11:58","Asr":"15:24","Sunset":"18:02","Maghrib":"18:16","Isha":"19:04"},"22":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:49","Sunrise":"05:55","Dhuhr":"11:59","Asr":"15:24","Sunset":"18:02","Maghrib":"18:16","Isha":"19:04"},"23":{"Imsaak":"04:40","Fajr":"04:49","Sunrise":"05:55","Dhuhr":"11:59","Asr":"15:25","Sunset":"18:03","Maghrib":"18:17","Isha":"19:05"},"24":{"Imsaak":"04:41","Fajr":"04:50","Sunrise":"05:56","Dhuhr":"12:00","Asr":"15:25","Sunset":"18:03","Maghrib":"18:17","Isha":"19:05"},"25":{"Imsaak":"04:41","Fajr":"04:50","Sunrise":"05:56","Dhuhr":"12:00","Asr":"15:26","Sunset":"18:04","Maghrib":"18:18","Isha":"19:06"},"26":{"Imsaak":"04:42","Fajr":"04:51","Sunrise":"05:57","Dhuhr":"12:01","Asr":"15:26","Sunset":"18:04","Maghrib":"18:18","Isha":"19:06"},"27":{"Imsaak":"04:42","Fajr":"04:51","Sunrise":"05:57","Dhuhr":"12:01","Asr":"15:27","Sunset":"18:05","Maghrib":"18:19","Isha":"19:07"},"28":{"Imsaak":"04:43","Fajr":"04:52","Sunrise":"05:58","Dhuhr":"12:02","Asr":"15:27","Sunset":"18:05","Maghrib":"18:19","Isha":"19:07"},"29":{"Imsaak":"04:43","Fajr":"04:52","Sunrise":"05:58","Dhuhr":"12:02","Asr":"15:28","Sunset":"18:06","Maghrib":"18:20","Isha":"19:08"},"30":{"Imsaak":"04:44","Fajr":"04:53","Sunrise":"05:59","Dhuhr":"12:03","Asr":"15:28","Sunset":"18:06","Maghrib":"18:20","Isha":"19:08"},"31":{"Imsaak":"04:44","Fajr":"04:53","Sunrise":"05:59","Dhuhr":"12:03","Asr":"15:29","Sunset":"18:07","Maghrib":"18:21","Isha":"19:09"}}