{"1":{"Imsaak":"04:29","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:40","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:04","Sunset":"17:47","Maghrib":"18:00","Isha":"18:46"},"2":{"Imsaak":"04:29","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:40","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:04","Sunset":"17:47","Maghrib":"18:00","Isha":"18:46"},"3":{"Imsaak":"04:29","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:40","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:04","Sunset":"17:47","Maghrib":"18:00","Isha":"18:46"},"4":{"Imsaak":"04:29","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:40","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:05","Sunset":"17:47","Maghrib":"18:00","Isha":"18:46"},"5":{"Imsaak":"04:29","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:40","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:05","Sunset":"17:47","Maghrib":"18:00","Isha":"18:46"},"6":{"Imsaak":"04:29","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:40","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:05","Sunset":"17:47","Maghrib":"18:00","Isha":"18:46"},"7":{"Imsaak":"04:29","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:40","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:05","Sunset":"17:47","Maghrib":"18:00","Isha":"18:46"},"8":{"Imsaak":"04:28","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:40","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:06","Sunset":"17:47","Maghrib":"18:00","Isha":"18:47"},"9":{"Imsaak":"04:28","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:40","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:06","Sunset":"17:47","Maghrib":"18:01","Isha":"18:47"},"10":{"Imsaak":"04:28","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:40","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:06","Sunset":"17:47","Maghrib":"18:01","Isha":"18:47"},"11":{"Imsaak":"04:28","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:41","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:07","Sunset":"17:48","Maghrib":"18:01","Isha":"18:47"},"12":{"Imsaak":"04:28","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:41","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:07","Sunset":"17:48","Maghrib":"18:01","Isha":"18:47"},"13":{"Imsaak":"04:28","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:41","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:07","Sunset":"17:48","Maghrib":"18:01","Isha":"18:48"},"14":{"Imsaak":"04:28","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:41","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:07","Sunset":"17:48","Maghrib":"18:01","Isha":"18:48"},"15":{"Imsaak":"04:28","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:41","Dhuhr":"11:45","Asr":"15:08","Sunset":"17:48","Maghrib":"18:02","Isha":"18:48"},"16":{"Imsaak":"04:29","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:41","Dhuhr":"11:45","Asr":"15:08","Sunset":"17:48","Maghrib":"18:02","Isha":"18:48"},"17":{"Imsaak":"04:29","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:41","Dhuhr":"11:45","Asr":"15:09","Sunset":"17:49","Maghrib":"18:02","Isha":"18:49"},"18":{"Imsaak":"04:29","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:42","Dhuhr":"11:45","Asr":"15:09","Sunset":"17:49","Maghrib":"18:02","Isha":"18:49"},"19":{"Imsaak":"04:29","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:42","Dhuhr":"11:45","Asr":"15:09","Sunset":"17:49","Maghrib":"18:02","Isha":"18:49"},"20":{"Imsaak":"04:29","Fajr":"04:37","Sunrise":"05:42","Dhuhr":"11:46","Asr":"15:10","Sunset":"17:49","Maghrib":"18:03","Isha":"18:50"},"21":{"Imsaak":"04:29","Fajr":"04:38","Sunrise":"05:42","Dhuhr":"11:46","Asr":"15:10","Sunset":"17:50","Maghrib":"18:03","Isha":"18:50"},"22":{"Imsaak":"04:29","Fajr":"04:38","Sunrise":"05:43","Dhuhr":"11:46","Asr":"15:10","Sunset":"17:50","Maghrib":"18:03","Isha":"18:50"},"23":{"Imsaak":"04:29","Fajr":"04:38","Sunrise":"05:43","Dhuhr":"11:46","Asr":"15:11","Sunset":"17:50","Maghrib":"18:04","Isha":"18:51"},"24":{"Imsaak":"04:30","Fajr":"04:38","Sunrise":"05:43","Dhuhr":"11:47","Asr":"15:11","Sunset":"17:50","Maghrib":"18:04","Isha":"18:51"},"25":{"Imsaak":"04:30","Fajr":"04:38","Sunrise":"05:43","Dhuhr":"11:47","Asr":"15:12","Sunset":"17:51","Maghrib":"18:04","Isha":"18:51"},"26":{"Imsaak":"04:30","Fajr":"04:39","Sunrise":"05:44","Dhuhr":"11:47","Asr":"15:12","Sunset":"17:51","Maghrib":"18:05","Isha":"18:52"},"27":{"Imsaak":"04:30","Fajr":"04:39","Sunrise":"05:44","Dhuhr":"11:48","Asr":"15:12","Sunset":"17:51","Maghrib":"18:05","Isha":"18:52"},"28":{"Imsaak":"04:30","Fajr":"04:39","Sunrise":"05:44","Dhuhr":"11:48","Asr":"15:13","Sunset":"17:52","Maghrib":"18:05","Isha":"18:53"},"29":{"Imsaak":"04:31","Fajr":"04:39","Sunrise":"05:45","Dhuhr":"11:48","Asr":"15:13","Sunset":"17:52","Maghrib":"18:06","Isha":"18:53"},"30":{"Imsaak":"04:31","Fajr":"04:40","Sunrise":"05:45","Dhuhr":"11:49","Asr":"15:14","Sunset":"17:52","Maghrib":"18:06","Isha":"18:54"}}