{"1":{"Imsaak":"04:38","Fajr":"04:46","Sunrise":"05:46","Dhuhr":"11:50","Asr":"14:56","Sunset":"17:53","Maghrib":"18:06","Isha":"18:50"},"2":{"Imsaak":"04:37","Fajr":"04:45","Sunrise":"05:46","Dhuhr":"11:49","Asr":"14:56","Sunset":"17:53","Maghrib":"18:05","Isha":"18:49"},"3":{"Imsaak":"04:37","Fajr":"04:45","Sunrise":"05:46","Dhuhr":"11:49","Asr":"14:56","Sunset":"17:52","Maghrib":"18:05","Isha":"18:49"},"4":{"Imsaak":"04:37","Fajr":"04:45","Sunrise":"05:45","Dhuhr":"11:49","Asr":"14:57","Sunset":"17:52","Maghrib":"18:05","Isha":"18:49"},"5":{"Imsaak":"04:36","Fajr":"04:44","Sunrise":"05:45","Dhuhr":"11:48","Asr":"14:57","Sunset":"17:52","Maghrib":"18:04","Isha":"18:49"},"6":{"Imsaak":"04:36","Fajr":"04:44","Sunrise":"05:45","Dhuhr":"11:48","Asr":"14:57","Sunset":"17:51","Maghrib":"18:04","Isha":"18:48"},"7":{"Imsaak":"04:35","Fajr":"04:44","Sunrise":"05:44","Dhuhr":"11:48","Asr":"14:58","Sunset":"17:51","Maghrib":"18:04","Isha":"18:48"},"8":{"Imsaak":"04:35","Fajr":"04:43","Sunrise":"05:44","Dhuhr":"11:47","Asr":"14:58","Sunset":"17:51","Maghrib":"18:04","Isha":"18:48"},"9":{"Imsaak":"04:35","Fajr":"04:43","Sunrise":"05:44","Dhuhr":"11:47","Asr":"14:58","Sunset":"17:50","Maghrib":"18:03","Isha":"18:48"},"10":{"Imsaak":"04:35","Fajr":"04:43","Sunrise":"05:44","Dhuhr":"11:47","Asr":"14:58","Sunset":"17:50","Maghrib":"18:03","Isha":"18:47"},"11":{"Imsaak":"04:34","Fajr":"04:42","Sunrise":"05:43","Dhuhr":"11:47","Asr":"14:59","Sunset":"17:50","Maghrib":"18:03","Isha":"18:47"},"12":{"Imsaak":"04:34","Fajr":"04:42","Sunrise":"05:43","Dhuhr":"11:46","Asr":"14:59","Sunset":"17:50","Maghrib":"18:03","Isha":"18:47"},"13":{"Imsaak":"04:34","Fajr":"04:42","Sunrise":"05:43","Dhuhr":"11:46","Asr":"14:59","Sunset":"17:49","Maghrib":"18:02","Isha":"18:47"},"14":{"Imsaak":"04:33","Fajr":"04:41","Sunrise":"05:43","Dhuhr":"11:46","Asr":"14:59","Sunset":"17:49","Maghrib":"18:02","Isha":"18:47"},"15":{"Imsaak":"04:33","Fajr":"04:41","Sunrise":"05:42","Dhuhr":"11:46","Asr":"15:00","Sunset":"17:49","Maghrib":"18:02","Isha":"18:46"},"16":{"Imsaak":"04:33","Fajr":"04:41","Sunrise":"05:42","Dhuhr":"11:46","Asr":"15:00","Sunset":"17:49","Maghrib":"18:02","Isha":"18:46"},"17":{"Imsaak":"04:32","Fajr":"04:40","Sunrise":"05:42","Dhuhr":"11:45","Asr":"15:00","Sunset":"17:49","Maghrib":"18:01","Isha":"18:46"},"18":{"Imsaak":"04:32","Fajr":"04:40","Sunrise":"05:42","Dhuhr":"11:45","Asr":"15:00","Sunset":"17:48","Maghrib":"18:01","Isha":"18:46"},"19":{"Imsaak":"04:32","Fajr":"04:40","Sunrise":"05:42","Dhuhr":"11:45","Asr":"15:01","Sunset":"17:48","Maghrib":"18:01","Isha":"18:46"},"20":{"Imsaak":"04:32","Fajr":"04:40","Sunrise":"05:41","Dhuhr":"11:45","Asr":"15:01","Sunset":"17:48","Maghrib":"18:01","Isha":"18:46"},"21":{"Imsaak":"04:31","Fajr":"04:39","Sunrise":"05:41","Dhuhr":"11:45","Asr":"15:01","Sunset":"17:48","Maghrib":"18:01","Isha":"18:46"},"22":{"Imsaak":"04:31","Fajr":"04:39","Sunrise":"05:41","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:01","Sunset":"17:48","Maghrib":"18:01","Isha":"18:46"},"23":{"Imsaak":"04:31","Fajr":"04:39","Sunrise":"05:41","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:02","Sunset":"17:48","Maghrib":"18:01","Isha":"18:46"},"24":{"Imsaak":"04:31","Fajr":"04:39","Sunrise":"05:41","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:02","Sunset":"17:48","Maghrib":"18:00","Isha":"18:46"},"25":{"Imsaak":"04:30","Fajr":"04:39","Sunrise":"05:41","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:02","Sunset":"17:47","Maghrib":"18:00","Isha":"18:45"},"26":{"Imsaak":"04:30","Fajr":"04:38","Sunrise":"05:41","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:02","Sunset":"17:47","Maghrib":"18:00","Isha":"18:45"},"27":{"Imsaak":"04:30","Fajr":"04:38","Sunrise":"05:40","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:02","Sunset":"17:47","Maghrib":"18:00","Isha":"18:45"},"28":{"Imsaak":"04:30","Fajr":"04:38","Sunrise":"05:40","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:03","Sunset":"17:47","Maghrib":"18:00","Isha":"18:45"},"29":{"Imsaak":"04:30","Fajr":"04:38","Sunrise":"05:40","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:03","Sunset":"17:47","Maghrib":"18:00","Isha":"18:45"},"30":{"Imsaak":"04:29","Fajr":"04:38","Sunrise":"05:40","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:03","Sunset":"17:47","Maghrib":"18:00","Isha":"18:46"},"31":{"Imsaak":"04:29","Fajr":"04:38","Sunrise":"05:40","Dhuhr":"11:44","Asr":"15:03","Sunset":"17:47","Maghrib":"18:00","Isha":"18:46"}}