{"1":{"Imsaak":"04:45","Fajr":"04:54","Sunrise":"06:00","Dhuhr":"12:04","Asr":"15:29","Sunset":"18:07","Maghrib":"18:21","Isha":"19:09"},"2":{"Imsaak":"04:46","Fajr":"04:54","Sunrise":"06:00","Dhuhr":"12:04","Asr":"15:30","Sunset":"18:08","Maghrib":"18:22","Isha":"19:10"},"3":{"Imsaak":"04:46","Fajr":"04:55","Sunrise":"06:01","Dhuhr":"12:05","Asr":"15:30","Sunset":"18:08","Maghrib":"18:22","Isha":"19:10"},"4":{"Imsaak":"04:47","Fajr":"04:55","Sunrise":"06:01","Dhuhr":"12:05","Asr":"15:30","Sunset":"18:09","Maghrib":"18:23","Isha":"19:10"},"5":{"Imsaak":"04:47","Fajr":"04:56","Sunrise":"06:02","Dhuhr":"12:06","Asr":"15:31","Sunset":"18:09","Maghrib":"18:23","Isha":"19:11"},"6":{"Imsaak":"04:48","Fajr":"04:56","Sunrise":"06:02","Dhuhr":"12:06","Asr":"15:31","Sunset":"18:10","Maghrib":"18:23","Isha":"19:11"},"7":{"Imsaak":"04:48","Fajr":"04:57","Sunrise":"06:03","Dhuhr":"12:06","Asr":"15:32","Sunset":"18:10","Maghrib":"18:24","Isha":"19:11"},"8":{"Imsaak":"04:49","Fajr":"04:57","Sunrise":"06:03","Dhuhr":"12:07","Asr":"15:32","Sunset":"18:10","Maghrib":"18:24","Isha":"19:12"},"9":{"Imsaak":"04:49","Fajr":"04:58","Sunrise":"06:04","Dhuhr":"12:07","Asr":"15:32","Sunset":"18:11","Maghrib":"18:25","Isha":"19:12"},"10":{"Imsaak":"04:50","Fajr":"04:58","Sunrise":"06:04","Dhuhr":"12:08","Asr":"15:33","Sunset":"18:11","Maghrib":"18:25","Isha":"19:12"},"11":{"Imsaak":"04:50","Fajr":"04:59","Sunrise":"06:04","Dhuhr":"12:08","Asr":"15:33","Sunset":"18:12","Maghrib":"18:25","Isha":"19:13"},"12":{"Imsaak":"04:51","Fajr":"04:59","Sunrise":"06:05","Dhuhr":"12:08","Asr":"15:33","Sunset":"18:12","Maghrib":"18:26","Isha":"19:13"},"13":{"Imsaak":"04:51","Fajr":"05:00","Sunrise":"06:05","Dhuhr":"12:09","Asr":"15:34","Sunset":"18:12","Maghrib":"18:26","Isha":"19:13"},"14":{"Imsaak":"04:52","Fajr":"05:00","Sunrise":"06:05","Dhuhr":"12:09","Asr":"15:34","Sunset":"18:13","Maghrib":"18:26","Isha":"19:14"},"15":{"Imsaak":"04:52","Fajr":"05:01","Sunrise":"06:06","Dhuhr":"12:09","Asr":"15:34","Sunset":"18:13","Maghrib":"18:27","Isha":"19:14"},"16":{"Imsaak":"04:52","Fajr":"05:01","Sunrise":"06:06","Dhuhr":"12:10","Asr":"15:34","Sunset":"18:13","Maghrib":"18:27","Isha":"19:14"},"17":{"Imsaak":"04:53","Fajr":"05:02","Sunrise":"06:07","Dhuhr":"12:10","Asr":"15:35","Sunset":"18:14","Maghrib":"18:27","Isha":"19:14"},"18":{"Imsaak":"04:53","Fajr":"05:02","Sunrise":"06:07","Dhuhr":"12:10","Asr":"15:35","Sunset":"18:14","Maghrib":"18:28","Isha":"19:15"},"19":{"Imsaak":"04:54","Fajr":"05:02","Sunrise":"06:07","Dhuhr":"12:11","Asr":"15:35","Sunset":"18:14","Maghrib":"18:28","Isha":"19:15"},"20":{"Imsaak":"04:54","Fajr":"05:03","Sunrise":"06:07","Dhuhr":"12:11","Asr":"15:35","Sunset":"18:15","Maghrib":"18:28","Isha":"19:15"},"21":{"Imsaak":"04:55","Fajr":"05:03","Sunrise":"06:08","Dhuhr":"12:11","Asr":"15:35","Sunset":"18:15","Maghrib":"18:28","Isha":"19:15"},"22":{"Imsaak":"04:55","Fajr":"05:03","Sunrise":"06:08","Dhuhr":"12:12","Asr":"15:35","Sunset":"18:15","Maghrib":"18:29","Isha":"19:15"},"23":{"Imsaak":"04:55","Fajr":"05:04","Sunrise":"06:08","Dhuhr":"12:12","Asr":"15:36","Sunset":"18:15","Maghrib":"18:29","Isha":"19:16"},"24":{"Imsaak":"04:56","Fajr":"05:04","Sunrise":"06:09","Dhuhr":"12:12","Asr":"15:36","Sunset":"18:16","Maghrib":"18:29","Isha":"19:16"},"25":{"Imsaak":"04:56","Fajr":"05:05","Sunrise":"06:09","Dhuhr":"12:12","Asr":"15:36","Sunset":"18:16","Maghrib":"18:29","Isha":"19:16"},"26":{"Imsaak":"04:56","Fajr":"05:05","Sunrise":"06:09","Dhuhr":"12:13","Asr":"15:36","Sunset":"18:16","Maghrib":"18:30","Isha":"19:16"},"27":{"Imsaak":"04:57","Fajr":"05:05","Sunrise":"06:09","Dhuhr":"12:13","Asr":"15:36","Sunset":"18:16","Maghrib":"18:30","Isha":"19:16"},"28":{"Imsaak":"04:57","Fajr":"05:05","Sunrise":"06:09","Dhuhr":"12:13","Asr":"15:36","Sunset":"18:17","Maghrib":"18:30","Isha":"19:16"},"29":{"Imsaak":"04:57","Fajr":"05:06","Sunrise":"06:10","Dhuhr":"12:13","Asr":"15:36","Sunset":"18:17","Maghrib":"18:30","Isha":"19:16"},"30":{"Imsaak":"04:58","Fajr":"05:06","Sunrise":"06:10","Dhuhr":"12:13","Asr":"15:36","Sunset":"18:17","Maghrib":"18:30","Isha":"19:16"},"31":{"Imsaak":"04:58","Fajr":"05:06","Sunrise":"06:10","Dhuhr":"12:13","Asr":"15:36","Sunset":"18:17","Maghrib":"18:30","Isha":"19:16"}}